Назад в общий раздел

Назад в список павших по 682 мсп (а также 234 тп и 285 тп)

Назад в список павших на букву К

Назад в список павших по республике Беларусь


КУБАРКО Анатолий
                    Владимирович

Вот эти данные были взяты из Всесоюзной книги памяти: 


КУБАРКО Анатолий Владимирович, лейтенант,ком-р мотострелк, взвода,род.27.7.1962 в дер. Караси Пружанского р-на Брест, обл. БССР. Белорус.
В Вооруж. Силах СССР с 4.8.79.
Окончил Ленинградское ВОКУ.
В Респ. Афганистан с марта 1984.
Проявил себя смелым,хорошо подготовленным офицером и умелым ком-ром. 1.6.1984 боевое охранение, которым он командовал, было обстреляно пр-ком.
В завязавшемся бою К. погиб.
За мужество и отвагу нагр. орд. Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в родной деревне.Вот эти данные были взяты с адреса http://pruzhany.net/327-21-godovshhina-vyvoda-sovetskix-vojsk-iz.html

КУБАРКО
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1962 – 1984
Командир мотострелкового взвода, лейтенант


Родился 27 июля 1962 года в деревне Караси Пружанского района. Белорус. В 1979 году окончил Ружанскую среднюю школу.
 4 августа 1979 года Пружанским райвоенкоматом Брестской области призван в ряды Вооруженных Сил, направлен в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М.Кирова. С сентября 1983 года служил в Туркестанском военном округе в городе Термез.
В марте 1984 года направлен в Афганистан в войсковую часть полевая почта 86997. Был командиром мотострелкового взвода.
1 июня 1984 года лейтенант А.В.Кубарко нес боевое охранение по охране пункта постоянной дислокации дивизии. Днем боевая охрана была обстреляна из стрелкового оружия в районе населенного пункта Калагулай. Лейтенант А.В.Кубарко, быстро оценив обстановку, дал команду по занятию огневых позиций личным составом и открыл огонь. Группа душманов была уничтожена. Решительными действиями лейтенант А.В.Кубарко не допустил нападения противника на районы дислокации дивизии, но сам погиб в этом бою.
Похоронен в деревне Караси Пружанского района.
За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Вот эти данные были взяты из белорусской книги памяти:
 
КУБАРКА Анатоль Уладзіміравіч

Нарадзіўся 27.7.1962 г. ў в. Карасі Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Беларус. Член КПСС з 1981 г. Бацькі, Уладзімір Васілевіч і Вера Андрэеўна, працавалі ў эксперыментальнай гаспадарцы «Светлы шлях". У 1979 г. Анатоль скончыў Ружанскую сярэднюю школу, у тым жа годзе паступіў у Ленінградскае вышэйшае ваеннае агульнавайсковае каманднае вучылішча імя С. М. Кірава. У 1984 г. быў накіраваны ў Афганістан. Камандзір мотастралковага узвода лейтэнант А. У. Ку-барка загінуў 1.6.1984 г. Пахаваны на радзіме, у в. Карась Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зор-кі. У Ружанскай СШ зроблены стэнд, прысвечаны А. У. Кубарку.

3 успамінаў Л. У. Юднікавай, сястры А. У. Кубаркі

...Толю вельмі паважалі і любілі аднакласнікі. У дзяцінстве ў многіх з нас былі якія-небудзь мянушкі. Толю ўсе называлі Карчагіным. Ен, здаецца, і не надаваў гэтаму асаблівага значэн-ня. А я, сястра, ганарылася, што ў мяне вось такі цудоўны брат. Ён быў завадатарам усіх добрых спраў. Вы дзяляўся сярод аднагодкаў настойлі-васцю, умением давесці пачатае да канца. Вучу сваіх дзяцей ва ўсім быць падобным на яго.... Жыццё маё склад-валася не вельмі ўдала. Сына Дзяніса гадавала адна. I верным памочнікам у выхаванні яго для мяне быў мой брат. Вучыўся Толя ў вучылішчы на "выдатна". Бацькі неаднаразова атрымлівалі пісьмы падзякі ад яго выкладчыкаў і камандзіраў. З ім ціка-ва было пагаварыць на любую тэму. Гэта быў душа-чалавек. Яшчэ на першым курсе вучылішча ён быў прыняты кандидатам у члены КПСС. А ўжо праз год і да канца вучобы ўзначаль-

ваў партыйную арганізацыю курса. Здзіўляючая працаздольнасць, уменне знаходзіць агульную мову з людзьмі, кіраваць імі, заўсёды знаходзіць вы-хад з любых сітуацый — вось рысы яго характару. Ён несумненна быў бы ў будучым таленавітым кіраўніком ці нават палкаводцам. Але лёс распара-дзіўся яго жыццём і кар'ерай інакш. 7 чэрвеня мы атрымалі пісьмо, якое, як аказалася, Толя пісаў за некалькі гадзін да смерці...

За вёскай, на горцы, могілкі, дзе пахаваны мае родзічы і дзе цяпер ляжыць наш Толя. Калі праязджаеш па шашы, міжволі звернеш увагу на пом-нік з белага мармуру наводдаль. 1 чэрвеня сюды прыходзяць піянеры. I кветкі, цэлы год кветкі. Мама часта хварэе, але калі ёй асабліва цяжка, яна ідзе сюды паплакаць, пагаварыць з Толем. Побач моўчкі ідзе бацька. ЁН плача толькі ў адзіноце, каб ніхто не бачыў яго слёз.

А як раней было весела ў нас! 3 прыездам Толі збіраліся ўсе родныя. Бацька iграў на гармоніку, усе спявалі, танцавалі. Цяпер пра гэта ніхто не хоча ўспамінаць. I бацька з таго дня больш ніколі не бярэ гармонік у рукі...

Чакалі Толю ў адпачынак, а атрымалі пахавальную. I ўсё не верылася. Хацелася цуду, але цуду не адбылося, у ноч з 12 на 13 чэрвеня засвяціліся ўдалечыні фары машыны. Аднавяскоўцы не спалі, ні дзеці, ні дарослыя. Як падалося, гул машыны быў нейкі злавесны. Абарваўся ён каля нашай хаты...

Хавалі Толю ў яркі, сонечны, цёплы дзень, Мабыць, адзіны такі ў тое халоднае і пахмурнае лета. Свечка, якую несла бабуля, ні разу не затухла да самых могілак. Труну не адчынялі. Кожны запомніў Толю такім, якім ве-даў яго пры жыцці. Было ўдвая балюча, бо такога магло б і не быць, калі б людзі не дапусцілі такой вайны.

13 тысяч такіх хлопцаў — гэта ж так многа, гэта ж столькі аднятага ў нас шчасця, радасці, багацця. Так, яны ваявалі самааддана, за правую справу... I ўсё ж... I ўсё ж...

Труну суправаджаў лейтэнант, саслужывец і сябра Толі. Таксама Толя, двойчы ўжо паранены, адзін раз кантужаны. Ён расказаў пра той бой. Падраздзяленне, якім камандаваў Толя, ахоўвала мост. Недзе ішлі баі, і сувязі з палком не было. Байцы засталіся без пітной вады, без ежы. Вакол скалы і горы, далёка ўнізе хуткая горная рака, у даліне кішлак. Туды за прадуктамі вымушаны былі накіравацца чацвёра нашых хлопцаў. Яны не вярнуліся. Знайшлі іх у штольні калодзежа, мёртвых, у двух былі адрэзаны галовы. У гэты час зноў наляцелі душманы, завязаўся бой. Смяртэльна паранены Толя памёр, не прыйшоўшы ў прытомнасць...


Родился 27.7.1962 г. в с. Караси Пружанского района Брестской области. Белорус . Член КПСС с 1981 Родители , Владимир Васильевич и Вера Андреевна , работали в экспериментальной хозяйстве «Светлый путь ». В 1979 г. Анатолий закончил Ружанскую среднюю школу , в том же году поступил в Ленинградское высшее военное общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. в 1984 г. был направлен в Афганистан . Командир мотострелкового взвода лейтенант А. В. Кубарко погиб 1.6.1984 г. Похоронен на родине , в деревне . Карась Посмертно награжден орденом Красной Звезды. в Ружанской СШ сделан стенд , посвященный А. в . Кубарко .

Из воспоминаний Л. В. Юдникавай , сестры А. В. Кубарки

... Толю очень уважали и любили одноклассники. В детстве у многих из нас были какие-нибудь прозвища. Толю все называли Корчагин. Он , кажется , и не придавал этому особого значения . А я , сестра , гордилась , что у меня вот такой прекрасный брат . Он был заводилой всех добрых дел . Вы дялявся среди сверстников настойли свойства , умение довести начатое до конца. Учу своих детей во всем походить на него .... Жизнь моя складывалась не очень удачно . Сына Дениса растила одна. И верным помощником в воспитании его для меня был мой брат . Учился Толя в училище на "отлично". Родители неоднократно получали письма благодарности от его преподавателей и командиров. С ним интересно было поговорить на любую тему . Это был душа -человек. Еще на первом курсе училища он был принят кандидат в члены КПСС. А уже через год и к концу учебы возглавлял партийную организацию курса. Удивительная работоспособность , умение находить общий язык с людьми , управлять ими , всегда находит выход из любых ситуаций - вот черты его характера. Он несомненно был бы в будущем талантливым руководителем или даже полководцем . Но судьба распорядилась его жизнью и карьерой иначе . 7 июня мы получили письмо , которое , как оказалось , Толя писал за несколько часов до смерти ...

За деревней , на горке , кладбища , где похоронены мои родственники и где теперь лежит наш Толя . Когда проезжаешь по шоссе , невольно обратишь внимание на памятник из белого мрамора поодаль . 1 июня сюда приходят пионеры . И цветы , целый год цветы. Мама часто болеет , но когда ей особенно трудно , она идет сюда поплакать , поговорить с Толей . Рядом молча идет отец. Он плачет только в одиночестве , чтобы никто не видел его слез.

А как раньше было весело у нас ! С приездом передают Толли собирались все родные. Отец играл на гармошке , все пели , танцевали. Сейчас об этом никто не хочет вспоминать. I отец с того дня больше никогда не берет гармошку в руки ...

Ждали Толю в отпуск , а получили похоронную . И все не верилось. Хотелось чуда , но чуда не произошло , в ночь с 12 на 13 июня засветились вдали фары машины.
Односельчане не спали , ни дети , ни взрослые.
Как показалось , гул машины был какой-то зловещий .
Оборвался он около нашего дома ...

Хоронили Толю в яркий , солнечный , теплый день , Пожалуй , единственный такой в то холодное и пасмурное лето . Свеча , которую несла бабушка , ни разу не погасла до самого кладбища . Гроб не открывали. Каждый запомнил Толю таким, каким знал его при жизни. Было вдвойне больно , ведь такого могло бы и не быть , если бы люди не допустили такой войны .

13 тысяч таких ребят - это же так много , это же столько отнятого у нас счастья , радости , изобилия.
Так , они сражались самоотверженно , за правое дело ...
И все же ... И все же ...

Гроб сопровождал лейтенант , сослуживец и друг Толи . Также Толя , дважды уже ранен , один раз контужен . Он рассказал про той бой. Подразделение , которым командовал Толя , охраняла мост . Где-то шли бои , и связи с полком не было. Бойцы остались без питьевой воды , без пищи. Вокруг скалы и горы , далеко внизу быстрая горная река , в долине кишлак . Туда за продуктами вынуждены были отправиться четверо наших ребят . Они не вернулись. Нашли их в штольнях колодца , мертвых , у двух были отрезаны головы . В это время снова налетели душманы , завязался бой. Смертельно раненый Толя умер , не придя в сознание ...


 
Примечание - за то время, когда создавалась данная версия книги памяти, вместо автора (Павел Цупик, который создавал и затем дополнял эту версию книги памяти с 12.2003 по 11.2018) на нынешнее время может быть уже и другой администратор, отсюда просьба сначала смотреть раздел "Контакты"  в общем разделе, чтобы не было претензий, что письма по электронной почте не всегда отвечены.
Если вы желаете что-либо рассказать или написать об этом человеке,мы можете написать письмо
на один из адресов электронной почты администратору этой страницы и/или прислать фотографии
(щёлкните по ссылке адреса электронной почты,чтобы администратор мог отличить ваше письмо
от других приходящих писем и впишите пожалуйста фамилию,имя и отчество павшего, о ком вы
хотите написать,а в отдельных случаях и год гибели,когда среди павших встречаются полные тезки):

afganmemorial@gmail.com    afganmemorial@yandex.ru